OTZ – 21.07.2017

IMG_5903-new

Ostthüringer Wirtschaft – Mai 2014

OTZ – 23.04.2013

16.01.2013

OTZ – 24.04.2012

Ostthüringer Wirtschaft – Oktober 2010

OTZ – 03.03.2009 OTZ – 29.07.2008 OTZ – 28.12.2006 14.06.2006 OTZ – 11.10.2001